Έρχονται οι ευρωπαίοι «τοποτηρητές»


Οι επιθεωρητές των Βρυξελλών θα εγκατασταθούν μόνιμα και θα αναλάβουν δράση στα υπουργεία, επιβλέποντας την εφαρμογή ...
αξιολογώντας την πορεία υλοποίησης και επιβάλλοντας τρόπους για την έγκαιρη ολοκλήρωση της εφαρμογής των μέτρων που συμφωνήθηκαν με το νέο αναθεωρημένο Μνημόνιο και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Το συνολικό σχέδιο, στο οποίο συμφώνησαν η κυβέρνηση με την τρόικα, προβλέπει τη σύσταση ειδικής διυπουργικής επιτροπής η οποία θα επιβλέπει όλο το πλέγμα των διαρθρωτικών αλλαγών που έχουν δρομολογηθεί.

Η επιτροπή θα διορίσει ομάδες-διαχείρισης για κάθε έργο και πρωτοβουλία που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορους τομείς. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, σε κάθε μία από τις ομάδες αυτές επικεφαλής θα τεθεί Έλληνας τεχνοκράτης, συνεπικουρούμενος από Ευρωπαίο σύμβουλο. Οι ομάδες αυτές κάθε τρίμηνο θα ενημερώνουν την επιτροπή για την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και στη συνέχεια θα δημοσιεύεται έκθεση αποτελεσμάτων με ποσοτικούς δείκτες για την επίτευξη των στόχων.

Όπως προκύπτει από τη συμφωνία οι... Ευρωσύμβουλoι θα επανδρώσουν τις ειδικές ομάδες που θα δημιουργηθούν σχεδόν σε όλα τα υπουργεία. Και αυτό καθώς, πέρα από τις ιδιωτικοποιήσεις όπου έχει ήδη προβλεφθεί στον εφαρμοστικό νόμο ο συμβουλευτικός τους ρόλος, οι κοινοτικοί επιθεωρητές θα έχουν ουσιαστικό ρόλο, με πρόφαση την παροχή τεχνικής βοήθειας, και στους ακόλουθους τομείς δράσης:

Αγορά εργασίας, επενδύσεις, αναμόρφωση δικαστικού συστήματος, υγεία , κοινωνική ασφάλιση, αναδιάρθρωση ΔΕΚΟ, φορολογία (π.χ. καταπολέμηση της διαφθοράς στο φοροελεγκτικό μηχανισμό, μεταρρυθμίσεις και τεχνικές λογιστικού ελέγχου), δημοσιονομική διαχείριση (π.χ. διοικητική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών παρακολούθησης των δαπανών), αναδιοργάνωση Δημοσίου, αναμόρφωση αγορών αγαθών και υπηρεσιών.

Όπως γίνεται αντιληπτό πρόκειται για τομείς νευραλγικής σημασίας που μέχρι τώρα οι μεταρρυθμίσεις δεν έχουν προχωρήσει με την ταχύτητα που επιζητούσαν Ε.Ε και ΔΝΤ. Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι ο ρόλος των Ευρωπαίων τεχνοκρατών θα είναι καθαρά συμβουλευτικός.

Πιο αναλυτικά, για την τοποθέτηση επιθεωρητών από τα κράτη μέλη της ΕΕ σε υπουργεία και αρμόδιες αρχές, γίνεται ειδική αναφορά στο ενιαίο κείμενο που περιλαμβάνει την έκθεση της Κομισιόν για την αξιολόγηση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και το νέο αναθεωρημένο Μνημόνιο. Στο κείμενο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν έως τώρα για την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, πηγάζουν από τους περιορισμούς της δημόσιας διοίκησης και τα εμπόδια στον πολιτικό συντονισμό. Τα θέματα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αποκαλύπτεται από το κείμενο, η Επιτροπή συζήτησε και συμφώνησε με τις ελληνικές αρχές την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο επίσημης διαχείρισης προγραμμάτων, κυρίως για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Η Κομισιόν απευθύνει μάλιστα συστάσεις, ώστε να οριστούν επικεφαλής σχεδίων (project managers) για κάθε πρωτοβουλία σε τομείς- κλειδιά (μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, μεταρρύθμιση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, ταχείες επενδύσεις, δικαστική μεταρρύθμιση).

Οι ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες θα επιβλέπουν και θα εκπονούν αξιολογήσεις αποδοτικότητας για τις ιδιωτικοποιήσεις, την αναμόρφωση του συστήματος υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, τις μεταρρυθμίσεις στις δημόσιες υπηρεσίες και τη φορολογική μεταρρύθμιση (διοικητική αναδιοργάνωση, συστήματα παρακολούθησης του προϋπολογισμού, καταπολέμηση διαφθοράς και ελεγκτικές αρμοδιότητες). Επίσης, θα εμπλακούν στις ρυθμιστικές αρχές και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με αναπτυξιακό χαρακτήρα.